BRAMSTAL.PL
 • Szukaj...
 • Kontakt

Regulamin

Regulamin świadczenia usług

Określa zasady korzystania z serwisu BRAMSTAL.PL

Regulamin
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Serwis internetowy prowadzi Usługodawca.
  2. Serwis internetowy BRAMSTAL.PL jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji), umożliwiającą Użytkownikom zapoznanie się z towarami oraz usługami świadczonymi przez Usługodawcę oraz składanie zapytań na zasadach określonych w Regulaminie.
  3. Korzystanie z Serwisu internetowego przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych
   • Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 56 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub
   • Przeglądarka internetowa Google Chrome w wersji 30.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies
  4. Użytkownik korzystający z Serwisu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu
 2. DEFINICJE

  1. Usługodawca – „Zakład Handlowo-Usługowy BRAMSTAL I Hanna Byśkiniewicz” podmiot prowadzący Serwis internetowy BRAMSTAL.PL, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, identyfikujący się numerem NIP 952-112-75-29 oraz REGON 016238456. Działalność gospodarcza wykonywana jest w Warszawie 03-986, ul. Sęczkowa 96A, tel. 22-672-28-79, 603-589-919.
  2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z Serwisu internetowego;
  3. Serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem internetowym https://bramstal.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać informacje o Towarze lub Usłudze, składać zamówienia oraz zapytania.
  4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar lub korzystająca z usług w ramach Produktów innych niż Towar, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową
  5. Klauzula – zgody zawierające zezwolenie na przetwarzanie danych osobowych w formie tzw. checkboxów na odpowiedniej stronie Serwisu internetowego, których Użytkownik udzielił Usługodawcy podczas rejestracji Konta, składając Zamówienie lub Zapytanie
  6. Konto - zbiór informacji przechowywanych w serwisie BRAMSTAL.PL oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Użytkownika oraz składanych przez niego zapytań i ofert
 3. KORZYSTANIE Z SERWISU INTERNETOWEGO

  1. Serwis internetowy nie wymaga rejestracji konta.
  2. Użytkowanie serwisu w formule bez rejestracji konta wymaga od użytkownika podania danych osobowych oraz wyrażenia zgody na klauzule zawarte w formularzach dostępnych w serwsie każdorazowo przy zatwierdzeniu formularza.
  3. Przeglądanie zawartości serwisu bez korzystania z dostępnych formularzy nie wymaga podawania żadnych danych osobowych.
 4. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

  1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu internetowego oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu, które zostały zgłoszone przez Użytkowników.
  2. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Użytkownika w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw funkcjonowaniu serwisu internetowego, w terminie nie dłuższym niż siedem dni.
 5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

  1. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności.
  2. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości Usług
  3. Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu serwisu internetowego Użytkownik powinien zgłaszać telefonicznie lub przesyłając stosowną wiadomość elektroniczną e-mail [email protected]
  4. Użytkownik zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego nie będzie:
   1. naruszał Regulaminu
   2. podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich
   3. naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Usługodawcy, ani osób trzecich
   4. dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa
 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Usługodawca
  2. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie
  3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu przygotowania wyceny, kalkulacji lub oferty za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez akceptację Polityki Prywatności oraz stosownej Klauzuli
  4. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia zapytania lub korzystania z formularza kontaktowego
  5. Usługodawca udostępnia dane osobowe Użytkownika osobom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym dla celu przetwarzania i realizacji zapytania w zakresie przewidzianym Regulaminem
  6. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Usługodawcę z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane
  7. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Użytkownika powinny być zgłaszane pisemnie na adres Usługodawcy bądź e-mailem na adres [email protected]
  8. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika określa Polityka Prywatności
 7. PRAWA AUTORSKIE

  1. Strony serwisu internetowego chronione są prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Użytkownikowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Użytkownicy mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych BRAMSTAL.PL jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie
  2. Usługodawca udziela zgody Użytkownikowi na drukowanie kopii lub wyciągów ze strony internetowej BRAMSTAL.PL wyłącznie do własnego użytku Użytkownika, nie związanego z działalnością gospodarczą lub zawodową Użytkownika.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin dostępny jest na stronie serwisu BRAMSTAL.PL
  2. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania
  3. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:
   • okoliczności Siły Wyższej
   • zmiany obowiązujących przepisów prawa
   • zmiany oferty dotyczącej usług lub zmiany oferty Usługodawcy zamieszczanej na stronie serwisu internetowego BRAMSTAL.PL, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty
  4. Usługodawca powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej lub przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Użytkownika. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2018r.